Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín sales@hailong.com.vn
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín 0989.992.008

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

Nhà sản xuất

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín


Nhà sản xuất
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

Sản phẩm chính

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ PHÒNG LAB
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
SINH HỌC – Y DƯỢC
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
ĐO LƯỜNG – HIỆU CHUẨN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

Sản phẩm chính
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ PHÒNG LAB
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
SINH HỌC – Y DƯỢC
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
ĐO LƯỜNG –
HIỆU CHUẨN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

Sản phẩm mới cập nhật

Sản phẩm mới cập nhật

TỦ SẤY DVS402 – Yamato – Nhật
TỦ SẤY DVS402 – Yamato – Nhật
Tủ sấy công nghiệp là một thiết bị rất quan trọng trong các quy trình sản xuất công nghiệp, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng năng suất. Tủ sấy công nghiệp được sử dụng để loại bỏ độ ẩm, khô hóa, tiệt trùng hoặc làm nóng các vật liệu như bột mì, thuốc lá, gỗ, nhựa, kim loại, vv.

Báo giá tủ sấy công nghiệp

1. Ưu điểm của tủ sấy công nghiệp

Tủ sấy công nghiệp là một thiết bị quan trọng trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Những ưu điểm của tủ sấy công nghiệp bao gồm:

 1. Năng suất cao: Tủ sấy công nghiệp có thể xử lý một lượng lớn sản phẩm cùng một lúc, giúp tăng năng suất và giảm thời gian sản xuất.
 2. Tính linh hoạt cao: Tủ sấy công nghiệp có thể được thiết kế để phù hợp với các nhu cầu sản xuất khác nhau, từ sản xuất hàng loạt đến sản xuất theo yêu cầu.
 3. Độ chính xác cao: Tủ sấy công nghiệp có thể được điều khiển chính xác để đảm bảo rằng sản phẩm được sấy khô hoàn toàn mà không bị thiệt hại.
 4. Tiết kiệm năng lượng: Tủ sấy công nghiệp có thể được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chi phí sản xuất.
 5. Dễ dàng vận hành và bảo trì: Tủ sấy công nghiệp thường được thiết kế để dễ dàng vận hành và bảo trì, giúp giảm thiểu thời gian dừng máy và tăng hiệu quả sản xuất.
Báo giá tủ sấy công nghiệp

2. Phân loại tủ sấy công nghiệp

Tủ sấy công nghiệp có thể được phân loại theo một số tiêu chí khác nhau nhưng phổ biến nhất là dựa trên nguyên lý hoạt động và đặc tính kỹ thuật, bao gồm:

 • Tủ sấy quay trục: Là loại tủ sấy công nghiệp có nguyên lý hoạt động là quay trục, trong đó vật liệu được sấy và trộn đều trên trục quay bên trong tủ sấy. Loại tủ sấy này được sử dụng phổ biến trong công nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thực phẩm, phân bón và hóa chất.
 • Tủ sấy chân không: Là loại tủ sấy công nghiệp có khả năng tạo ra môi trường chân không bên trong tủ để sấy và làm khô các vật liệu. Loại tủ sấy này được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp sản xuất điện tử, đồ gia dụng, in ấn, y tế và dược phẩm.
 • Tủ sấy lò: Là loại tủ sấy công nghiệp có nguyên lý hoạt động giống như lò nung, trong đó vật liệu được sấy bằng cách đưa vào bên trong lò và đun nóng bằng các tấm nhiệt phản ứng hoặc đốt cháy chất nhiên liệu. Loại tủ sấy này được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp sản xuất thép, kim loại, gốm sứ và các vật liệu xây dựng.
 • Tủ sấy tia cực tím: Là loại tủ sấy công nghiệp sử dụng tia cực tím để tiêu diệt vi khuẩn và làm khô các vật liệu. Loại tủ sấy này thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.
 • Tủ sấy băng chuyền: Là loại tủ sấy công nghiệp được thiết kế để sấy và làm khô các vật liệu trên một dải băng chuyền di động. Loại tủ sấy này được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp và thủy sản.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và đặc tính kỹ thuật của từng loại sản phẩm, các công ty sản xuất tủ sấy công nghiệp sẽ tùy chỉnh thiết kế và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất.
Tham khảoTủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Báo giá tủ sấy công nghiệp

3. Báo giá tủ sấy công nghiệp

Dưới đây là một số Báo giá tủ sấy công nghiệp tham khảo của các hãng tủ sấy công nghiệp:

Báo giá tủ sấy công nghiệp Hãng Fukuoka (Nhật Bản):

 • Tủ sấy nhựa: từ 1,000 USD đến 5,000 USD.
 • Tủ sấy kim loại: từ 2,000 USD đến 10,000 USD.

Báo giá tủ sấy công nghiệp Hãng Yamato (Nhật Bản):

 • Tủ sấy đa năng: từ 1,000 USD đến 6,000 USD.
 • Tủ sấy ướt: từ 1,500 USD đến 7,000 USD.

Báo giá tủ sấy công nghiệp Hãng Memmert (Đức):

 • Tủ sấy đa năng: từ 1,500 USD đến 8,000 USD.
 • Tủ sấy ướt: từ 2,000 USD đến 9,000 USD.

Lưu ý rằng đây chỉ là Báo giá tủ sấy công nghiệp tham khảo và giá có thể thay đổi tùy thuộc vào model, kích thước và các tính năng của từng loại tủ sấy công nghiệp. Bạn nên tham khảo thêm từng nhà sản xuất để có được thông tin chính xác nhất.

4. Mua tủ sấy công nghiệp chính hãng ở đâu?

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Hải Long là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các loại tủ sấy công nghiệp chính hãng với nhiều kích thước, kiểu dáng và tính năng khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, tổ chức, trường học, viện nghiên cứu,...

Các sản phẩm tủ sấy công nghiệp của Hải Long được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của các tổ chức, cơ quan kiểm định uy tín trên thế giới. Một số ưu điểm của các sản phẩm tủ sấy công nghiệp của Hải Long bao gồm:

 • Thiết kế chắc chắn, bền đẹp và dễ dàng vệ sinh.
 • Tính năng vượt trội với nhiều chế độ điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ, thời gian sấy, đèn báo hiệu,...
 • Sử dụng linh kiện, phụ kiện chính hãng, đảm bảo độ bền và an toàn cho người sử dụng.
 • Có nhiều loại kích thước, dung tích phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.
 • Được cung cấp với Báo giá tủ sấy công nghiệp cả cạnh tranh và hậu mãi tốt từ đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của công ty.

Nếu quý khách hàng quan tâm đến các sản phẩm tủ sấy công nghiệp của Hải Long, có thể truy cập trang web của công ty hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng.


Cập Nhật   Huỷ Bỏ  

Các sản phẩm cùng loại khác
Tin tức

Tin tức

Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ y tế và những điều bạn cần biết về nó
Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ y tế và những điều bạn cần biết về nó
15/01/2024
Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ y tế là thiết bị không thể thiếu trong các bệnh viện, phòng khám, phòng th...
Tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm - lựa chọn hợp lý để cất giữ dụng cụ
Tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm - lựa chọn hợp lý để cất giữ dụng cụ
01/01/2024
Tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm là một thiết bị không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm hóa học, ...
Báo Giá Tủ sấy công nghiệp - Giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu sấy khô
Báo Giá Tủ sấy công nghiệp - Giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu sấy khô
18/12/2023
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về tầm quan trọng của tủ sấy công nghiệp và các lợi ích ...

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI LONG  SẢN PHẨM KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Hotline: 0989.992.008
Email: sales@hailong.com.vn
Địa chỉ công ty: P346 - Khu Văn Phòng - Tòa CT2 Ban Cơ Yếu Chính Phủ - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội
    
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

CÔNG TY TNHH
THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI LONG
Hotline: 0989.992.008
Email: sales@hailong.com.vn
Địa chỉ công ty: P346 - Khu Văn Phòng - Tòa CT2 Ban Cơ Yếu Chính Phủ - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội

18 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Hailong | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin