Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín sales@hailong.com.vn
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín 0989.992.008

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

Nhà sản xuất

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín


Nhà sản xuất
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

Sản phẩm chính

Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ PHÒNG LAB
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
SINH HỌC – Y DƯỢC
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
ĐO LƯỜNG – HIỆU CHUẨN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

Sản phẩm chính
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ PHÒNG LAB
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
SINH HỌC – Y DƯỢC
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
ĐO LƯỜNG –
HIỆU CHUẨN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín
 
THIẾT BỊ ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

Sản phẩm mới cập nhật

Sản phẩm mới cập nhật

MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN pH-CUBE
MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN pH-CUBE
Hãng sản xuất: TPS – Úc
Model: PH CUBE

Nước là một tài nguyên vô cùng quý giá và cần thiết cho đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế và công nghiệp, nước ngày càng ô nhiễm. Để đảm bảo nước sạch việc đo và kiểm tra chất lượng nước rất cần thiết. Và máy đo chất lượng của nước ra đời phục vụ cho mục đích này.

Máy đo chất lượng nước

Máy đo chất lượng nước là một công cụ cần thiết để đo lường và kiểm tra chất lượng nước. Chúng có thể đo nhiều thông số khác nhau, bao gồm độ pH, độ dẫn điện, nồng độ oxy hóa khử, độ cứng, nồng độ các chất dinh dưỡng, độ đục, và các chất độc hại khác.

Máy đo chất lượng của nước được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, môi trường, thủy sản, thực phẩm và nông nghiệp. Các ứng dụng của máy đo chất lượng của nước bao gồm kiểm tra nước uống, giám sát chất lượng nước cho các công trình xây dựng, giám sát nồng độ dinh dưỡng trong ao nuôi, và kiểm tra chất lượng nước trong các quá trình sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại máy đo chất lượng của nước phổ biến và thông số kỹ thuật của chúng.

1. Thông số kỹ thuật Máy đo chất lượng nước

Máy đo chất lượng nước ĐỂ BÀN pH-CUBE (TPS- Úc) có các thông số kỹ thuật sau:

 • Thang đo: pH 0-14
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.01 pH
 • Hiển thị: màn hình LCD đa chức năng
 • Điều chỉnh nhiệt độ tự động: 0-100°C (tùy chọn)
 • Điện cực: đầu điện cực chống nước
 • Cân bằng tự động: tự động cân bằng khi mở máy và thay đổi điện cực
 • Bù nhiệt độ: tự động hoặc bằng tay
 • Thời gian đáp ứng: < 30 giây
 • Điều kiện hoạt động: 0-50°C, độ ẩm 85% RH không ngưng tụ
 • Điện áp: 220VAC/50Hz
 • Kích thước: 260 x 180 x 65 mm
 • Trọng lượng: 1.5 kg
Máy đo chất lượng nước

Máy đo chất lượng nguồn nước ĐỂ BÀN pH-CUBE (TPS- Úc) được thiết kế để đo đạc chất lượng nước trong các ứng dụng công nghiệp, môi trường, thủy sản, nông nghiệp, cấp thoát nước, giám sát nước sông, hồ, ao,... với độ chính xác và độ phân giải cao.

2. Tại sao phải đo chất lượng nước?

Đo chất lượng nước là một hoạt động quan trọng để đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Dưới đây là một số lý do quan trọng tại sao chúng ta cần đo chất lượng nước:

 1. Đảm bảo sức khỏe cho con người: Chất lượng nước kém có thể chứa nhiều loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật và các chất độc hại khác, gây ra các bệnh nhiễm trùng, tiêu chảy, độc tố và các vấn đề sức khỏe khác.
 2. Bảo vệ môi trường: Chất lượng nước kém có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến động thực vật và động vật sống trong môi trường nước, cũng như các loại vật nuôi và thực phẩm chúng ta ăn.
 3. Giám sát và quản lý nguồn tài nguyên nước: Đo chất lượng nước cũng cần thiết để đánh giá và quản lý nguồn tài nguyên nước, đảm bảo sự bền vững và sử dụng hiệu quả của chúng.
 4. Hỗ trợ các hoạt động kinh tế và công nghiệp: Chất lượng nước cũng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và công nghiệp như tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất công nghiệp và nhiều hoạt động khác.

Vì vậy, đo chất lượng nước là một hoạt động quan trọng để đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước.
Tham khảoMáy đo ph nước thải

Máy đo chất lượng nước

3. Cấu tạo của máy đo chất lượng nước

Máy đo chất lượng của nước thường bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 • Màn hình hiển thị: Đây là phần hiển thị kết quả đo, các thông số cần thiết và trạng thái hoạt động của máy.
 • Cảm biến: Cảm biến đo các thông số của nước như pH, độ dẫn điện, nồng độ oxy hòa tan, nhiệt độ, ... Cảm biến này sẽ chuyển đổi các tín hiệu đo thành tín hiệu điện và truyền tín hiệu này đến bộ xử lý.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý sẽ tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến và xử lý để tính toán ra các giá trị đo cần thiết. Bộ xử lý thường được tích hợp trên bo mạch điện tử và được lập trình để đảm bảo tính chính xác và độ ổn định cao.
 • Thân máy: Thân máy được thiết kế để chứa các thành phần trên và bảo vệ chúng khỏi va đập, nước hoặc bụi bẩn.
 • Pin hoặc nguồn điện: Máy đo chất lượng  nguồn nước có thể sử dụng pin hoặc nguồn điện AC/DC để cung cấp năng lượng cho hoạt động của máy.

Các thành phần còn lại của máy đo chất lượng của nước phụ thuộc vào mục đích sử dụng và các thông số cần đo. Ví dụ, máy đo nồng độ oxy hòa tan có thể có các thành phần bổ sung như bơm, đầu đo, van, ... để thu thập mẫu và đo oxy hòa tan.

4. Nguyên lý hoạt động của máy đo chất lượng nước

Nguyên lý hoạt động của máy đo chất lượng của nước phụ thuộc vào từng loại máy. Tuy nhiên, phần lớn các máy đo chất lượng củanước sử dụng các cảm biến để đo các thông số khác nhau của nước, sau đó chuyển đổi thành các tín hiệu điện để hiển thị lên màn hình hoặc lưu trữ trên bộ nhớ.

Ví dụ, đối với máy đo pH, cảm biến pH sẽ được đặt vào nước cần đo. Cảm biến này sẽ sinh ra một tín hiệu điện tương ứng với mức độ pH của nước. Sau đó, máy sẽ chuyển đổi tín hiệu này thành giá trị pH tương ứng và hiển thị trên màn hình.

Đối với các máy đo nồng độ Oxy hóa khử (ORP), chúng sẽ đo lường sức mạnh của các quá trình oxi hóa và khử trong nước. Khi các quá trình này xảy ra, chúng sẽ tạo ra các điện thế khác nhau, và máy sẽ đo lường điện thế này để tính toán nồng độ ORP.

Tóm lại, máy đo chất lượng của nước thường sử dụng các cảm biến và công nghệ chuyển đổi tín hiệu điện để đo các thông số khác nhau của nước, từ đó đưa ra kết quả đo lường chính xác và hiển thị trên màn hình hoặc lưu trữ trong bộ nhớ.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI LONG
 • Hotline 24/7: 0989.992.008
 • Email liên hệ: sales@hailong.com.vn
 • Địa chỉ công ty: P346 - Khu Văn Phòng - Tòa CT2 Ban Cơ Yếu Chính Phủ -  Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Máy đo chất lượng nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá và kiểm soát chất lượng nước trong các ứng dụng công nghiệp, hộ gia đình, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực liên quan đến môi trường. Chính vì vậy, việc chọn lựa và sử dụng máy đo chất lượng nước đúng cách sẽ đem lại hiệu quả và kết quả đáng tin cậy.

Thông qua bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các loại máy đo chất lượng nước phổ biến hiện nay, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của chúng. Ngoài ra, còn có thông tin về các hãng sản xuất uy tín và địa chỉ phân phối thiết bị thí nghiệm môi trường chính hãng.

Với những kiến thức này, hy vọng các bạn đã có thể chọn cho mình một máy đo chất lượng nước phù hợp và sử dụng nó một cách đúng đắn để đảm bảo chất lượng nước tốt nhất cho môi trường sống và sản xuất của mình


Cập Nhật   Huỷ Bỏ  

Các sản phẩm cùng loại khác
Tin tức

Tin tức

Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ y tế và những điều bạn cần biết về nó
Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ y tế và những điều bạn cần biết về nó
15/01/2024
Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ y tế là thiết bị không thể thiếu trong các bệnh viện, phòng khám, phòng th...
Tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm - lựa chọn hợp lý để cất giữ dụng cụ
Tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm - lựa chọn hợp lý để cất giữ dụng cụ
01/01/2024
Tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm là một thiết bị không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm hóa học, ...
Báo Giá Tủ sấy công nghiệp - Giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu sấy khô
Báo Giá Tủ sấy công nghiệp - Giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu sấy khô
18/12/2023
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về tầm quan trọng của tủ sấy công nghiệp và các lợi ích ...

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI LONG  SẢN PHẨM KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Hotline: 0989.992.008
Email: sales@hailong.com.vn
Địa chỉ công ty: P346 - Khu Văn Phòng - Tòa CT2 Ban Cơ Yếu Chính Phủ - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội
    
Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín Hải Long Cung Cấp Thiết Bị Môi Trường, Thiết Bị Phòng Lab Uy Tín

CÔNG TY TNHH
THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI LONG
Hotline: 0989.992.008
Email: sales@hailong.com.vn
Địa chỉ công ty: P346 - Khu Văn Phòng - Tòa CT2 Ban Cơ Yếu Chính Phủ - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội

18 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Hailong | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin